Kara za utrudnianie lub uniemożliwianie kontaktów z dzieckiem

Kara za utrudnianie lub uniemożliwianie kontaktów z dzieckiem

W przypadku, gdy pomiędzy stronami dochodzi do nieporozumienia na tle kontaktów dziecka z którymkolwiek z rodziców, najrozsądniej jest, kierując się dobrem dziecka wystąpić do Sądu o uregulowanie kontaktów.

Co w przypadku, gdy kontakty są ustalone, a jeden z rodziców nie przestrzega postanowienia Sądu i utrudnia, a wręcz uniemożliwia ich prawidłowy przebieg?

Przede wszystkim postępowanie dotyczące utrudnienia kontaktów nie jest prowadzone z urzędu, a może być prowadzone tylko na wniosek jednej ze stron. We wniosku masz prawo wnosić o nałożenie kary pieniężnej na osobę, która utrudnia kontakty. Należy podkreślić, iż zasądzona kara pieniężna zostanie wypłacona Wnioskodawcy, a nie jak uprzednio Skarbowi Państwa.

Powyższe postępowanie składa się z dwóch etapów. We wniosku należy precyzyjnie określić w jakie dni kontakty z dzieckiem zostały utrudnione, a nadto uprawdopodobnić na czym polega utrudnianie. Sąd określając wysokość kary bierze pod uwagę sytuację materialną osoby, na którą taką karę nałoży.

W pierwszym etapie postępowania, Sąd uwzględniając sytuację majątkową osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz Wnioskodawcy – uprawnionego do kontaktów z dzieckiem, oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

W kolejnym etapie, w przypadku dalszego utrudniania kontaktów, Sąd, który zagroził nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej nakaże jej zapłatę stosownie do ilości naruszeń.

Dodatkowo jeżeli do kontaktu nie dojdzie w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania postanowienia Sądu o kontaktach, przez osobę pod którą pieczą dziecko pozostaje, Sąd opiekuńczy przyzna od tej osoby dla uprawnionego zwrot poniesionych wydatków w związku z przygotowaniem do kontaktów (np. przyjazd rodzica do innej miejscowości na spotkanie z dzieckiem).

Uwaga: Należy pamiętać, że wystąpić do Sądu można tylko w przypadku, gdy nie są realizowane kontakty ustalone przez Sąd, ustalone w ugodzie zawartej przed Sądem lub mediatorem. W sytuacji gdy kontakty ustalone były pomiędzy rodzicami prywatną umową, nie ma możliwości wystąpienia do Sądu z wnioskiem o nałożenie kary za nieprzestrzeganie poczynionych ustaleń.