Rozwód

Rozwód

Postępowanie w sprawie o rozwód, nieco różni się od typowego procesu cywilnego. Sprawy o rozwód należą wyłącznie do właściwości Sądu Okręgowego. Właściwym Sądem, jest ten w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli chociaż jeden z nich ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu. W przypadku braku takiej podstawy właściwym jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeśli tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. Np. dla mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej, właściwym jest Sąd Okręgowy w Ostrołęce.
Pozew o rozwód podlega stałej opłacie sądowej w wysokości 600 złotych. W przypadku gdy, sytuacja materialna, nie pozwala nam na uiszczenie w/w opłaty, możemy wystąpić do Sądu z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych.
Składając pozew o rozwód, musimy określić, czy wnosimy o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z orzeczeniem o winie, czy bez orzekania o winie (więcej informacji o winie w rozpadzie małżeństwa w następnym poście). W przypadku posiadania przez strony małoletnie dzieci, koniecznym jest uregulowanie kwestii alimentów, kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej i ustalenia miejsca pobytu.
Pozew o rozwód jest zazwyczaj rozbudowanym pozwem, do którego należy załączyć wszelkie dowody, na poparcie swoich twierdzeń. Dodatkowo, możemy wnosić o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków. Nadto, koniecznym jest załączenie odpisu skróconego aktu małżeństwa.
Podstawową przesłanką jaką bada Sąd, orzekając rozwód to, czy pomiędzy stronami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Bada, czy została zerwana więź duchowa (emocjonalna), fizyczna i gospodarcza.
Sprawy rozwodowe to szczególna kategoria spraw, w których trzeba skupić się przede wszystkim na przebiegu pożycia małżeńskiego, przyczynach jego rozpadu, postawie małżonków oraz aktualnie istniejącym stanie faktycznym.
Nasza Kancelaria, specjalizuje się w sprawach rozwodowych!