Co moje, co twoje ? Majątek osobisty małżonków i majątek wspólny

Co moje, co twoje ? Majątek osobisty małżonków i majątek wspólny

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Nie oznacza to jednak, że od teraz wszystkie rzeczy są wspólne. Wspólne będą tylko składniki, nabyte od dnia zawarcia małżeństwa, przez oboje z nich lub przez jednego z nich.
W przypadku, gdy małżonek nabył nowy samochód przed zawarciem małżeństwa, nie wchodzi on do majątku wspólnego, bowiem stanowi jego majątek osobisty. Gdyby jednak, dokonał zakupu w trakcie trwania małżeństwa, stanowiłby on składnik majątku wspólnego.

Wielokrotnie spotykam się z pytaniem: czy przedmioty majątkowe nabyte przez jednego z małżonków w formie dziedziczenia, wchodzą w skład majątku wspólnego ? Co do zasady NIE – chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej.
Co jeszcze stanowi majątek osobisty, nie podlegający podziałowi w postępowaniu o podział majątku?
1. Przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego;
2. Prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
3. Prawa majątkowe służące wyłącznie do zaspokojenia osobistych potrzeb jednego z małżonków;
4. Prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
5. Przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia.

Sprawy o podział majątku, mają różne stopnie skomplikowania. Szczególnie skomplikowany podział, to ten w którym strony nie potrafią wypracować wspólnego stanowiska. W takim przypadku, w większości spraw przeprowadza się dowód z zeznań świadków, a oszacowania wartości składników majątku dokonuje biegły sądowy.