Zakres spraw

Zakres usług

Prawo cywilne


 • odszkodowanie, zadośćuczynienie i renty z tytułu wypadków losowych
 • odpowiedzialność z tytułu wykonania i niewykonania zobowiązania
 • sprawy o zapłatę
 • przygotowywanie projektów umów i opiniowanie umów
 • prawo rzeczowe (naruszenie posiadania, zniesienie współwłasności, zasiedzenie)
 • sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek)
 • ubezwłasnowolnienie

Prawo rodzinne i opiekuńcze


 • sprawa o rozwód i separację
 • unieważnienie małżeństwa
 • ustalenie, zniesienie, podwyższenie, obniżenie alimentów
 • ustalenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie miejsca pobytu małoletniego
 • kontakty z małoletnim
 • zaprzeczenie ojcostwa
 • podział majątku, rozliczenie nakładów
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej

Prawo karne


 • zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie: zapewniamy natychmiastową reakcję w sytuacjach nagłych oraz stały kontakt z bliskimi osób zatrzymanych
 • obrona we wszystkich rodzajach postępowania (śledztwo, dochodzenie, postępowanie uproszczone, zwyczajne, w trybie przyspieszonym, apelacyjne, postępowanie kasacyjne, wznowienie postępowania, sprawy o wykroczenia)
 • postępowanie przygotowawcze:  reprezentowanie Klienta przed organami ścigania i prokuraturą
 • reprezentowanie oskarżonego przed Sądem I i II instancji oraz Sądem Najwyższym
 • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego w postępowaniu przed sądem I instancji oraz postępowaniu apelacyjnym lub kasacyjnym
 • sporządzanie środków zaskarżenia z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń oraz prawa karnego skarbowego (apelacji, kasacji, zażaleń)
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia

Prawo administracyjne


 • reprezentowanie przed organami publicznymi, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sporządzanie skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • sporządzanie wniosków i odwołań w postępowaniu administracyjnym

Prawo gospodarcze


 • stała obsługa prawna firm
 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • windykacja należności